EmailInAa
Đồng chí Nông Đức Mạnh về thăm khu mộ Trần Phú
27/07/2017 09:24

  • Đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư BCHTWDCSVN về thăm khu mộ đồng chí Trần Phú, tháng 4/2004