thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ bảy, 1/ 4/ 2023 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

16 - 01 - 2023

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2023, Chi bộ Ban quản lý di tích Trần Phú tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Doãn Thắng – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý di tích Trần Phú cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Doãn Thắng – Bí thư Chi bộ đã trực tiếp giới thiệu các nội dung: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050..Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Qua hội nghị từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu và các giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bài và ảnh: Võ Như Quỳnh